Poskytované služby


,,Notár je štátom určená a splnomocnená osoba vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať strany / klienti, účastníci / autenticitu verejnej listiny. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.” Čl. I. ods. 1 Etického kódexu notára.

Notárskou činnosťou je podľa §3 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov, konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov, činnosť osvedčujúcej osoby. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám poskytovať právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku a poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notárska zápisnica


 • Kúpna / darovacia / zámenná zmluva
 • Dohoda o zúžení / rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Závet, listina o vydedení, odvolanie týchto úkonov
 • Exekučný titul
 • Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadnutí právnických osôb
 • Osvedčenie priebehu žrebovania
 • Osvedčenie priebehu dražby 
 • a iné…

Notárska úschova


 • Úschova peňazí
 • Úschova listín
 • Úschova listinných cenných papierov
 • Solučná úschova

Notárske centrálne registre


 • Vydávanie výpisov z obchodného registra
 • Úkony v registri záložných práv
 • Úkony v registri dražieb
 • Úkony v registri závetov

Vidimácia


 • Osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny
notary

Legalizácia


 • Osvedčenie o pravosti podpisu na listine

Právne poradenstvo


 • Zastupovanie v katastrálnom konaní pri prevodoch nehnuteľností
 • Zastupovanie v konaní pred obchodným registrom
 • Konzultácie
 • a iné..