Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, v znení neskorších predpisov.