Cenník

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje <a href=”https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/31/”>Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, v znení neskorších predpisov.